PCB 광각/협각 렌즈

PCB 광각/협각 렌즈

罹≪쿂2-300x224

Yellow rectangle : 6.8mm Wide lens

Red rectangle : 13mm Narrow lens


[Power On, Histogram Equalization On]

Screenshot_2015-07-09-02-28-522-300x225                              Screenshot_2015-07-09-02-37-271-300x225

 

Screenshot_2015-07-09-02-29-111-300x225                              Screenshot_2015-07-09-02-37-48-1-300x225

 

Screenshot_2015-07-09-02-29-192-300x225                            Screenshot_2015-07-09-02-37-40-1-300x225

 

Screenshot_2015-07-09-02-29-005-300x225                            Screenshot_2015-07-09-02-37-17-300x225

<Wide Lens>                                                                                  <Narrow Lens>

대표자:정한 | 사업자등록번호:314-81-23158 | 아이쓰리시스템(주)
본사 : 대전광역시 유성구 테크노5로 69 (관평동)
연구소 : 대전광역시 유성구 엑스포로 435 (문지동)
Tel : 070 4944 7733, FAX : 042 863 3555